Recent posts

What is justice?

What is justice?

Well, that is a simple question to ask, and a long way forward to address. In the fall of 2013, I was in the third year of my PhD program. I was in

Mẹ mày

Mẹ mày

8:30-ish, mình dừng xe chờ đèn đỏ ở cuối Đại lộ Thăng Long để đi vào Trần Duy Hưng. Đây là một nút thao thông thuộc loại to nhất ở Hà Nội.

moving

This is a ~3-year old entry. I decided to publish it as the place of store my memory. I don't know when I will forget some moment like this. This is a big

Học, cho đi để nhận lại

Học, cho đi để nhận lại

Nhân tiện có bài đối thoại ở Silicon về khả năng lãnh đạo công ty lớn về công nghệ và thương mại của người Ấn, mình cũng có ít nhiều suy nghĩ về

There is no stupid question

There is no stupid question

ảnh đại diện nhấn mạnh phần câu hỏi (question), người viết không có ý khẳng định vế sau (stupid people). Ảnh copy từ nguồn internet.“Em được học ở trường THPT Tổng hợp,