Recent posts

Học, cho đi để nhận lại

Học, cho đi để nhận lại

Nhân tiện có bài đối thoại ở Silicon về khả năng lãnh đạo công ty lớn về công nghệ và thương mại của người Ấn, mình cũng có ít nhiều suy nghĩ về

There is no stupid question

There is no stupid question

ảnh đại diện nhấn mạnh phần câu hỏi (question), người viết không có ý khẳng định vế sau (stupid people). Ảnh copy từ nguồn internet.“Em được học ở trường THPT Tổng hợp,

Pin the tail on the donkey

Pin the tail on the donkey

It was sometime around 2015.  An esteemed professor who just had returned from a foreign trip. The phrase “pin the tail on the donkey” was mentioned when he and another student traveled and