admin

40 posts
RSS
Pin the tail on the donkey

Pin the tail on the donkey

It was sometime around 2015.  An esteemed professor who just had returned from a foreign trip. The phrase “pin the tail on the donkey” was mentioned when he and another student traveled and

Ánh xạ

Ánh xạ

Khoảng năm 2002, mình học năm thứ nhất, gọi là năm đại cương, của khối kỹ sư trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Một thầy giáo, được giới thiệu là quê Bắc

Numb, norm and new default

Numb, norm and new default

inspired by the 44thAmerican president Barack Obama:And the worst part is we’ve become numb to these statistics.  We're not surprised by them.  We take them as the norm.  We just assume

Chuyện Ô nhiễm Môi trường

Chuyện Ô nhiễm Môi trường

Một anh chàng trẻ tuổi, tốt nghiệp Kỹ sư điện tử, đứng lên phát biểu. A phát biểu to với cánh tay thể hiện quan điểm của mình rất mạnh mẽ. “Tôi sống