Recent posts

Down to Rabbit Hole

Down to Rabbit Hole

Rabbit Hole: place for a wonderful or troubling surreal experience, usually used in "going down the rabbit hole" or "falling down the rabbit hole". The phrase stems out Caroll's 1865 Alice's Adventures to

không vô phi bất thường

không vô phi bất thường

bất ổn định“Nó bất ổn định anh ạ”, tôi nghe một người làm việc báo cáo lại một thí nghiệm. Tự dưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, một phần