Recent posts

không vô phi bất thường

không vô phi bất thường

bất ổn định“Nó bất ổn định anh ạ”, tôi nghe một người làm việc báo cáo lại một thí nghiệm. Tự dưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn, một phần

plan for the unplaned

plan for the unplaned

Planning is not executing. That a bitter realization, well, after many similar realizations. In another day, I heard on the podcast that budgeting a task should double the time you estimated to do.